Liikuntaneuvonta

FYSIO 2000 LIIKUNTANEUVONTA on etätapaamisina tapahtuvaa yk­si­löön koh­dis­tu­vaa ter­vey­den edis­tä­mis­tä. Se on tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti ter­vey­ten­sä ja hy­vin­voin­tin­sa kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti liik­ku­vil­le työntekijöille.

Liikuntaneuvontaa tarvitaan vähentämään terveysriskejä.

Yli 70 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta liian vä­hän ja yhä useam­mal­la suu­ri osa päi­väs­tä ku­luu is­tuen. Liik­ku­mi­nen on lää­ke, jol­la näi­tä ­ris­ke­jä voi­daan pie­nen­tää mer­kit­tä­väs­ti. Ter­veyt­tä edis­tä­vät elin­ta­vat, mu­kaan lu­kien riit­tä­vä lii­kun­ta, ovat te­ho­kas ta­pa eh­käis­tä fyysisiä ja psyykkisiä sai­rauk­sia.

LIIKUNTANEUVONNAN ta­voit­tee­na on asia­kkaan mo­ti­voi­tuminen liik­ku­maan it­sel­leen mie­lui­sal­la ta­val­la, omaa ter­veyt­tään ja hy­vin­voin­tiaan edis­täen!

  • Liikuntaneuvonta on asiakaslähtöistä ammattilaisen ja asiakkaan keskinäistä vuoropuhelua.
  • Liikuntaneuvonta on vaiheittain etenevä ja tavoitteellinen prosessi, joka sisältää tarvittaessa useampia etätapaamisia ammattilaisen ja asiakkaan kesken.
  • Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa sekä liikkumisen mieltymykset ja merkitykset, asettamaan realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi sekä tekemään konkreettinen liikkumis- ja aktivoimissuunnitelma.
  • Ammattilaisemme huomioivat prosessissa asiakkaan mahdolliset tuki- ja liikuntaelinongelmat.
  • Tarvittaessa käytämme apuna hyviksi havaittuja työvälineitä: Firstbeat -hyvinvointianalyysia ja Huco -hyvinvointikartoitusta.

Lii­kun­ta­neu­von­ta on kei­no, jol­la voi­daan vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti fyysiseen ja psyykkiseen ter­veys­käyt­täy­ty­mi­seen.

Asiak­as saa p­ro­ses­sissa kan­nus­tus­ta ja tu­kea muu­tok­seen se­kä ener­giaa ar­keen ja työ­hön!

FYSIO 2000 Liikuntaneuvonta sisältää

  • Tavallisesti 1 – 3 etätapaamista alussa, riippuen asiakkaan lähtötilanteesta.
  • Lisäksi prosessi vaatii kontrollinomaisia etätapaamisia kuukauden välein, 1 – 3 käyntiä.

Hinta 69 € / kerta, tai 195 € / 3 tapaamista

LISÄTIEDOT: Matias Lemmetty
040 9000 950 / helsinki@fysio2000.fi